#HappeningNow Mr. Khalilullah Shaikh, President IC…