ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނ…ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު މުޖުތަމައަށް އަނބުރާ ދިނުން “ފުރާތަ” ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.
#Happeningnow https://t.co/VXgeEMOpmN


Source by The Maldives National University