14 Kalashnikov rifles controband going to Addis Ababa